Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 
platné od 1.1.2014
 
 

Článek 1

 
Úvod:
     Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Pet-krmiva.cz. Podmínky vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (zákazník).
 
 

Článek 2

 

Objednávka zboží:

     Po přijetí objednávky bude tato e-mailem potvrzena. Tímto je zaevidována a platná.Většina běžného zboží je skladem, tudíž jej expedujeme průběžně. Zboží, které je označeno jako skladem, expedujeme nejpozději do následujícího pracovního dne. Pokud nejsme schopni objednávku zajistit v přiměřeném termínu, budeme Vás kontaktovat. Pokud bylo zboží v čase objednávky vyprodáno a nebudeme schopni ho v přiměřeném termínu zajistit, budeme vás kontaktovat. Následný pracovní den od expedice (maximálně do dvou pracovních dnů) k Vám dorazí zásilka na Vámi objednanou adresu.

 

 

Článek 3

 

Doprava zboží:

 • Nákup nad 1 000,- Kč doprava zdarma (balík o maximální hmotnosti 30 kg)
 • Česká pošta, dobírkou, do 3 pracovních dnů, cena 185,- Kč
 • Česká pošta, převodním příkazem, do 3 pracovních dnů, cena 120,- Kč
 • Výdejní místo, hotově, do 3 pracovních dnů, cena 60,- Kč
 
 

Článek 4

 
Objednávka a uzavření kupní smlouvy:
 • Všechny objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Pet-krmiva.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními objednávkami internetového obchodu Pet-krmiva.cz a to včetně podmínek reklamace, a že s nimi souhlasí.
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím. Tímto okamžikem (převzetím zboží) přechází vlastnické právo ke zboží od prodávajícího ke kupujícímu a to pod podmínkou zaplacení kupní ceny.
 • Elektronická objednávka je platná, pokud jsou vyplněny veškeré formulářem předepsané údaje a náležitosti.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci inernetového obchodu Pet-krmiva.cz, dává kupující souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje budou pro jakoukoliv třetí stranu nepřístupné a nebudou použity jinak, než ke zkvalitnění nabídky internetového obchodu Pet-krmiva.cz či samotnému kupujícímu.
 • Internetový obchod Pet-krmiva dává záruku, že veškeré zboží nabízené na jeho stránkách pochází od oficiálních výrobců.
 • Ceny uvedené v ceníku jsou konečné.
 • Vyhrazujeme si právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo pokud budí pochyby o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží.O odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adrasu zákazníka.
 
 

Článek 5

 
Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží):
     Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
     V žádném případě nám neposílejte vrácené zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.
 

 

Článek 6

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů:
     Dle § 14 zákona o ochraně spotřebitele (634/1992 Sb.), v případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: https://adr.coi.cz

     Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

 

Článek 7

 
Závěrečné ustanovení:
     Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá všechna ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky. Též platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu www.Pet-krmiva.cz, pokud nebylo v daném případě prokazatelně rozhodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit objednávku.
     Storno objednávky může zákazník bez souhlasu prodejce provést maximálně do 24 hodin od objednání, případně poté, co byla dodavatelem překročena písemně potvrzená dodací lhůta. V ostatních případech je nezbytně nutná dohoda s prodejcem.
     Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

 

 

Článek 8

Podmínky ochrany osobních údajů:
 

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je LEDKR s.r.o. IČ 27277631 DIČ CZ27277631 se sídlem Teplická 215, 407 01 Jílové u Děčína (dále jen: „správce“).

 2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Teplická 215, 407 01 Jílové u Děčína

email: ledkr@ledkr.cz

telefon: +420 412 512 779

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 3. Správce zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webu, analytiku, personalizaci a cílenou reklamu, kterou si můžete vypnout v nastavení prohlížení.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 1. Účelem zpracování osobních údajů je

  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje

  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

  • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

  • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

  • zajišťující marketingové služby.

 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

  

 

 

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2014.